Zorgbeleid

De instap in het basisonderwijs is niet gelijk voor alle kinderen. Al van in de kleuterklas merkt men verschillen in hun ontwikkeling. Het is onze zorg om hen goed te begeleiden en te stimuleren opdat ze op het einde van de rit de eindtermen bereiken.
Op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich ‘goed’ en ‘betrokken’ voelen op onze school. Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle kinderen, trachten we een zorgbeleid op kindermaat aan te bieden en uit te breiden, weliswaar binnen de grenzen van onze draagkracht. Hiervoor willen we de lestijden van de zorgcoördinator en de differentiatieleerkracht optimaal gebruiken. Om het pedagogisch welzijn van de kinderen in de klassen te garanderen, kan er jaarlijks een capaciteitsbepaling worden vastgelegd.

De uitbouw van een zorgbeleid is een opdracht voor het hele team. Het is een gedeelde zorg. Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel veel geduld en begrip, coördinatie en teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om deskundiger te worden.

Ouders zijn in onze school volwaardige partners bij het bespreken van zorgvragen van hun kind. Ze worden betrokken bij het proces dat de school op gang zet voor kinderen met een zorgvraag.
De ouders worden op vaste momenten doorheen het schooljaar uitgenodigd voor een gesprek waarin de ervaringen en bevindingen op school en de thuissituatie van het kind aan bod komen. Bij problemen kunnen er ook tussentijdse gesprekken worden georganiseerd via de klasleerkracht en/of de zorgcoördinator.

Onze school kan ook rekenen op de hulp van externe instanties. We werken nauw samen met het VCLB Noord Limburg. Voor kinderen die ondersteund worden door een GON begeleider worden er op geregelde tijdstippen overlegmomenten met deze personen en de ouders georganiseerd.

Zorgstructuur

Het zorgbeleid op school verloopt volgens het zorgcontinuüm, opgenomen in het zorgvademecum van het VVKBao. Hiervoor is er een zorgstructuur ontwikkeld waarin wordt beschreven op welke manier we als school deze zorg invullen. De structuur wordt opgebouwd in de vorm van een piramide. De piramide toont visueel in welk zorgniveau het kind zit.

Fase 0: brede basiszorg : Zorg geboden aan ieder kind
Aanbod: een krachtige leeromgeving
wie: KLASTITULARIS / ondersteuning ZORG
ouders : algemeen georganiseerde oudercontacten       

Fase 1: verhoogde zorg: Zorg geboden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Aanbod: meer onderwijstijd, herhaalde instructie, specifieke interventies
wie: KLASTITULARIS / ZORG / nauwe samenwerking CLB
ouders : op vraag georganiseerde oudercontacten       

Fase 2: uitbreiding van zorg : Zorg geboden aan leerlingen met vermoedens van stoornissen/ blijvende leerproblemen
Aanbod: bijkomende ondersteuning / handelingsgericht werken
wie: KLASTITULARIS / ZORG / CLB / GON / andere externen
ouders : op vraag georganiseerde oudercontacten              

Fase 3: overstap naar school op maat : schooloverstijgende zorg
Aanbod: doorverwijzing buitengewoon onderwijs
wie: KLASTITULARIS / ZORG / CLB
ouders : op vraag georganiseerde oudercontacten             

Werking

Zorg wordt in eerste instantie aangeboden door de klasleerkracht zelf. Wanneer de problemen/zorgen van leerlingen te groot worden, kan de lkr. de hulp van de zorgcoördinator inroepen. De klasleerkracht geeft aan welke hulp er geboden is, waar de zorg zit en spreekt dan samen met de zorgcoördinator af welke zorg hij verwacht en op welke wijze. Dit kan zowel in de eigen klas, in kleine groepen, individueel of in de zorgklas en dit zowel leerinhoudelijk (wiskunde en taal voor het lager en competenties voor de kleuters) als socio-emotioneel (gevoelens).

Wanneer er zorg wordt geboden (vanaf fase 1: verhoogde zorg) door de zorgcoördinator, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht via een brief.    

 

We leggen in de onderstaande tekst kort de inhoud van ieder niveau uit.

– fase 0 : brede basiszorg

De leerkracht zorgt ervoor dat iedere leerling zich goed voelt in de klas (welbevinden) en zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. De leerkracht past zijn/haar klasorganisatie aan en houdt hierbij rekening met het tempo, de mogelijkheden en de achtergrond van de leerling. De klasleerkracht draagt dus zorg voor de organisatie en de uitvoering van deze basiszorg in zijn/haar klas.

 

– fase 1 : verhoogde zorg

Als de klasleerkracht ondervindt dat de ontwikkeling van een leerling niet vlot, ondanks het creëren van een krachtige leeromgeving en de afstemming op de behoeften van de leerling zoals in fase 0 bij de brede basiszorg beschreven is, wordt er tijdens het zorgoverleg besproken welke stappen kunnen gezet worden om het ontwikkelingsproces eens stimulans te geven.

 

– fase 2 : uitbreiding van zorg

Als blijkt dat de schoolinterne expertise ontoereikends is om de leerling verder te brengen in zijn ontwikkeling, bespreekt de school de noden van die leerling op het MDO. De school doet een beroep op de expertise van het CLB en/of andere externen. Het CLB helpt beslissen, op basis van wat we als school deden in fase 0 en fase 1 voor de leerling, welke stappen gezet worden.

 

– fase 3: overstap naar school op maat

Soms hebben de inspanningen die je op school doet niet het gewenste resultaat: de leerling functioneert niet beter, voelt zich helemaal niet goed op school, de ontwikkeling stagneert. Wanneer onze school niet meer of onvoldoende kan inspelen op de specifieke behoeften van een leerling kan het advies voor een overstap naar een andere school zich opdringen. Samen met de ouders wordt er gezocht naar een school die daaraan kan beantwoorden.

Navigatie

Vrije dagen 2024-2025

4 oktober : Pedagogische studiedag
28 oktober – 3 november : herfstvakantie
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
23 december – 5 januari : kerstvakantie
5 februari : Pedagogische studiedag
3 maart – 9 maart : krokusvakantie
7 april – 21 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
2 mei: Facultatieve vrije dag
29 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
30 mei : Brugdag
9 juni : Pinkstermaandag

Foto albums