Visie en aanpak

In ons “Eigen opvoedingsproject” (EOP) kan u lezen hoe wij als school onze opvoedingstaak zien. Vanuit de 5 aandachtspunten van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen omschreven we welke doelstellingen wij nastreven.  Inderdaad, nastreven, want een school is een levende organisatie die voortdurend aan verandering onderhevig is en zodoende nooit af of perfect zal zijn. Wij kunnen deze doelstellingen dus alleen maar nastreven en ons ten volle inzetten om ze zo goed mogelijk te realiseren.

De 5 aandachtspunten zijn:

Aandacht hebben voor en werken aan:

  1. een schooleigen christelijk identiteit;
  2. een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod;
  3. een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak;
  4. de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg;
  5. de school als leefgemeenschap en organisatie.

1. Werken aan een schooleigen christelijk identiteit

Wij zijn een katholieke school bestaande uit een kleuter- en een lagere school. Iedereen is van harte welkom ongeacht godsdienst, afkomst, ideologie, enz…. We werken, met respect voor de eigenheid van al onze leerlingen, vanuit de christelijke traditie.

Als schoolteam geloven we in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Wij willen hun talenten en mogelijkheden aanspreken en ontplooien.
We aanvaarden de kinderen die ons toevertrouwd zijn zoals ze zijn en aanvaarden dat leren een proces van vallen en opstaan is. Dat proces willen we vanuit een brede zorg ondersteunen, zolang deze de draagkracht van de school niet overstijgt.

Daarbij vinden we het heel belangrijk dat er respect is voor ieders eigenheid. Door in te zetten op vaardigheden (respect, verantwoordelijkheid, menswaardigheid, solidariteit, vreugde om het leven, dankbaarheid, vertrouwen, verwondering, vergeving, hoop en troost) vanuit onze christelijke traditie en eigen levensbeschouwelijke achtergrond gaan we samen met de kinderen op zoek naar het volle mens en medemens zijn.

De onthaalmomenten, godsdienstlessen, bezinningsmomenten, eucharistievieringen, solidariteitsacties helpen de eigen identiteit vormen. Door met kinderen over de ‘veelheid en andersheid’ in gesprek te gaan, ontdekken ze, denken ze na over en verdiepen ze zich over hun eigen identiteit.

2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Wij hebben oog voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kleuters en leerlingen. 

De bedoeling is dat ieder kind zich op het ritme van een klas en met zijn eigen capaciteiten tot een volwaardige persoon kan ontplooien. We geloven in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling en ook in die van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Als schoolteam trachten we voor alle kinderen een samenhangend ontwikkeltraject gedurende hun schoolloopbaan uit te bouwen. Hierbij is het ook belangrijk dat ze het geleerde zowel binnen als buiten de schoolmuren kunnen aanwenden in hun dagelijks leren en leven. We zetten tijdens bepaalde activiteiten in op meerdere doelen vanuit verschillende ontwikkelvelden, rekening houdend met de context van de school, de noden van de leerlingengroep en individuele leerlingen (door te differentiëren).

We trachten kansen te bieden om alle doelen in voldoende mate bij alle leerlingen te realiseren. We maken hiervoor gebruik van het leerplan ZILL om de eindtermen na te streven.

Om een samenhang binnen ons onderwijsaanbod aan te bieden houden we rekening met de ontwikkeling van het kind (bijhouden van een leerlingvolgsysteem) en met onze leerlijnen.

3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak

Een positief en veilig leerklimaat

Als schoolteam engageren we ons om een positief en veilig leerklimaat te creëren en leren we onze kinderen de nodige competenties hiervoor, zodat onze leerlingen komen tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid.

We (zowel schoolteam als leerlingen en ouders) aanvaarden en respecteren dat leren een proces van vallen en opstaan is. Ieder kind mag op eigen tempo evolueren.

Werkelijkheidsnabij onderwijs

Kinderen leren omgaan met diversiteit om zo te komen tot harmonieus samenleven. Op deze manier trachten we bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar er plaats is voor iedereen.

Als leerkrachten proberen we zoveel mogelijk de werkelijkheid op te zoeken of in de klas te brengen door allerlei media.

Een gezonde leerambitie

We volgen het gemeenschappelijk curriculum, dat betekent dat we alle doelen nastreven bij elk kind. Afhankelijk van het kind kan dat snel of minder snel, zelfstandig of begeleid gebeuren. Als schoolteam proberen we dit realistisch, maar op een voldoende ambitieuze wijze af te stemmen op de mogelijkheden en leerbehoeften van elk kind en op zijn/haar specifiek ontwikkelingsproces.

Rijke ondersteuning en interactie

Als schoolteam stimuleren we de ontwikkeling van competenties die bijdragen tot interactie. Dit door dit zelf voor te leven en door kinderen regelmatig uit te nodigen tot reflectie, tot coöperatief samenwerken, tot dialoog en engagement…

Benutten van leerkracht

Als schoolteam proberen we onze kinderen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden, ontwikkel- en leerkracht. En de wil en durf om hun eigen ontwikkel- en leerkracht in te zetten en te benutten.

Een begeleidende leerkrachtenstijl

We trachten een mentor te zijn die talenten en ontwikkelkansen ontdekt, ondersteunt, uitdaagt, begeleidt en benoemt.

Effectiviteit van leren

We reflecteren en communiceren met onze kinderen over hun vorderingen, zodat ze zich bewust worden van hun ontwikkelingen.

4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg

Door het regelmatig analyseren van onze kinderen sporen we groeikansen op. De gerealiseerde ontwikkeling confronteren we met de leerlijnen onder de generieke doelen. Deze analyse zal bepalend zijn waarop we de aandacht laten gaan naar bepaalde ontwikkelvelden en –thema’s.

Deze analyse, zowel op groeps- als schoolniveau, doen we regelmatig opnieuw door toetsing (LVS, gevalideerde toetsen, AVI, toeters, salto’s, competentielijst), observatie (welbevinden en betrokkenheid) en reflectie.

Door evaluatie kunnen we ontwikkelstap(pen) bepalen voor een groep of een individuele leerling. We trachten vanuit een brede basiszorg voor alle leerlingen ook tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen (zie zorgvisie).

Door te werken met gevarieerde leerarrangementen en organisatievormen grijpen we kansen voor een gedifferentieerde aanpak. Door regelmatig overleg (met de zorgleerkracht, met parallel-leerkrachten, per graad, met leerkracht voor of na, met externen) en nascholingen delen we onze krachten en de verantwoordelijkheid voor eenzelfde leerling of groep. We blijven op deze manier ook investeren in de professionalisering van onze teamleden en versterken onze draag- en daadkracht van de school.

5. Werken aan een school als leefgemeenschap en als organisatie

We trachten als school te werken aan een hecht en pedagogische team. Met een duidelijke, doelgerichte visie werken we samen aan kwaliteitsvol onderwijs vanuit ons schooleigen pedagogische project. Ieder teamlid/werkgroep engageert zich in woord en daad hiervoor en neemt zijn verantwoordelijkheid. 

Om de teamgeest en het teamwork te stimuleren in een positief opbouwend klimaat zijn duidelijke afspraken en regels nodig. Deze worden genoteerd in het schoolreglement en/of arbeidsreglement.

Elk teamlid kan professioneel in een open sfeer punten/problemen aankaarten waarin we de werking van de school willen verbeteren. Dit kan tijdens personeelsvergaderingen, conferenties, overlegmomenten, …).  Voor de eventuele werkpunten of prioriteiten die hieruit voortkomen stellen we een actieplan op, zo nodig met nascholingen voor het team of individuele leerkracht.

Over onze visie blijven we steeds communiceren met alle betrokkenen binnen onze schoolgemeenschap (leerlingenraad, ouderraad, schoolraad, schoolbestuur, OCSG, LOC). We blijven ons steeds afvragen en denken na over het ‘waartoe’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het onderwijs in onze school.

We beschouwen ouders als belangrijke partners en als eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind. Daarom streven we naar een open en eerlijke communicatie met ouders. Wij streven naar een dusdanige samenwerking met ouders door hun actief in te schakelen bij verschillende activiteiten. Of door samen activiteiten te organiseren die de school een goede naam blijven bezorgen.

Ook in de directe schoolomgeving trachten we zoveel mogelijk onze relaties (Robbedoes, Ferm, Samana, bibliotheek, parochie, …) te onderhouden. Dit door samen activiteiten te organiseren, samen te werken, open te communiceren, …

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums