Leefregels

Leefregels

  1. Binnengaan van de klassen

Bij aanvang van de school zowel ’s morgens als ’s middags mag je rechtstreeks naar de klas gaan. Dit doe je steeds op een rustige manier.

 

Na de speeltijd in de voor- en namiddag gaat de schoolbel tweemaal.

Op het eerste belsignaal stop je met spelen, begeef je naar je klasrij en neem je plaats op de aangeduide plaats.

Na het tweede belsignaal wordt stilte verwacht in de rijen, zodat er onder begeleiding van een leerkracht naar de klas gegaan kan worden.

 

In de gang worden jassen, mutsen, zwemtassen, … achtergelaten aan je kapstok.

 

Afhankelijk van de praktische organisatie worden boekentassen mee naar binnen genomen of in de gang achtergelaten, onder je kapstok.

2. Spelen op de speelplaats
Tijdens de speelmomenten verwachten we dat je je op een fatsoenlijke manier gedraagt: ruzie maken, pesten, uitdagen, scheldpartijen, chantagepraktijken, gevaarlijke spellen worden niet geduld. Als er naar aanleiding hiervan problemen zijn, ga je in eerste instantie naar een leerkracht of persoon die met het toezicht belast is.

Het is altijd verboden de speelplaats te verlaten tijdens de schooluren of speeltijden, tenzij mondelinge toestemming van één van de leerkrachten. Ook komen we tijdens deze momenten niet in de gangen.

We voetballen (enkel met zachte plastieken ballen) slechts op de ons toegewezen plaatsen. Bij beurtrol zullen de klassen over het grote voetbalplein van de Robbedoes kunnen beschikken. Deze beurtrol hangt uit aan het raam van iedere inkomdeur van elke blok. Ook is er een beurtrol voor het gebruik van het speeltuintje.

Enkel leerlingen die tot het leerjaar behoren mogen gebruik maken van de hen toevertrouwde pleinen of speeltuintje. Blijf ook niet rondhangen op die speelplekken als je niet deelneemt aan het spel of door de beurtrol daar niet mag zijn.

We spelen zeker niet op de toiletten noch tussen de fietsen.

Als de rode vlag uithangt, mag je niet in de zandbak spelen. Als de rode bal uithangt, blijven ballen en ander speelgoed binnen.

Bij extreem slecht weer kan je door de juf of meester verplicht worden om te gaan schuilen onder de overdekte speelplaats. Bij lichte regenval doen we beroep op je eigen verantwoordelijkheidszin om te bepalen of je gaat schuilen of niet. In ieder geval zijn de toiletten geen schuilplaatsen tegen de regen.

3. Eten op school
De leerlingen die tijdens de middagpauze op school blijven eten, eten hun boterhammetjes op in de eetzaal.Tijdens het eetmoment is het stil, zodat iedereen een rustige middagpauze heeft.
Als de kinderen klaar zijn met eten, mogen ze gaan spelen.

Het toezicht in de eetzaal en op de speelplaats wordt gedaan door een aantal medewerkers. Ook tegenover hen gelden de elementaire regels van beleefdheid en respect. Deze mensen hebben eveneens de bevoegdheid om te straffen.

Tijdens de middagpauze bevindt zich niemand zonder toestemming – om welke reden dan ook – op de gang.

4. Verlaten van de school
Bij het verlaten van de school streven we ernaar dat jullie op een relatief snelle, maar vooreerst veilige wijze naar huis kunnen vertrekken.
Bij de eerste belsignaal verlaten de kleuters het schoolplein. Zij stellen zich op juist voor de schoolpoort. Ouders of andere personen die je eventueel komen halen, staan aan de overkant.Als de twee leerkrachten op straat staan om de straat af 6.te sluiten, mag je naar je ouders gaan of naar diegene die jou komt halen.
Bij de tweede belsignaal komen de kinderen van het lager. Zij doen dit op dezelfde manier.
Kinderen die alleen naar school komen of naar huis gaan, bespreken steeds met de ouders de veiligste weg.
Bij het verlaten van de school ben je ook steeds verplicht je verkeershesje aan te hebben.

Aan de ouders de oproep om de instructies van de gemachtigde opzichters op te volgen, het doorgaand verkeer niet te hinderen en de verkeersregels te respecteren.
Verkeerscontroles zijn altijd mogelijk.

5. Onze school, ook een groene school
Onze school probeert ook een milieubewuste school te zijn. Ook van jou verwachten we dat je je steentje bijdraagt.
Onze slogan luidt: wie afval vermijdt, moet het niet kwijt!
Wie toch afval heeft, neemt dit terug mee naar huis. Enkel fruit- of groenteafval kan je op school kwijt in de kikkervuilbak.

Voor gebruikte batterijen staat er een verzamelton in de gang van blok B. Ook verzamelen we lege inktpatronen, deze verzamelton staat eveneens in blok B.

Elke week is er een klas verantwoordelijk voor de orde van de speelplaats. Onder begeleiding van de klasleerkracht zullen zij een handje helpen bij het zuiver houden van onze speelplaats.

6. Tot slot nog dit…
Zoals eerder vermeld zijn alle leerlingen verplicht om hun verkeershesje aan te hebben wanneer ze naar school komen en wanneer ze terug naar huis gaan. Uiteraard zullen we ze ook dragen bij leeruitstappen, verplaatsingen naar de bib, …

☑️ De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke eigendommen (kledij, speelgoed, elektronische apparatuur, e.d.), beschadiging of diefstal. Laat daarom dure spullen thuis!
☑️ Een GSM is in principe niet nodig op school en dus verboden. Indien je toch -tijdelijk- door omstandigheden een GSM moet bijhebben, gelieve de directie daarvan dan vooraf op de hoogte te brengen. Tijdens de schooluren mag hij alleszins niet gebruikt worden.
☑️ Moedwillige vernielingen of diefstallen zullen in de mate van het mogelijke worden onderzocht en eventueel verhaald worden op de dader(s) van de ouders.
☑️ Toiletten worden slechts gebruikt waarvoor ze dienen. Jongens gebruiken enkel slechts de jongenstoiletten, meisjes de meisjestoiletten. De meisjes van de derde graad mogen gebruik maken van het mindervalide toilet. Er wordt geen misbruik gemaakt van het toiletpapier.
☑️ Gevonden voorwerpen zullen verzameld worden in een mand in de gang van blok B. Na een maand zullen met spullenhulp worden meegegeven.
☑️ Teenslippers en ander los schoeisel zijn niet toegelaten.
☑️ In de turnles wordt verondersteld dat de leerlingen het T-Shirt van de school aanhebben of bij wijze van overgang één van neutrale kleur. In de turnzaal wordt enkel met schoenen met slijtvaste zool gewerkt en zeker niet met dezelfde schoenen als waar de leerlingen buiten mee spelen.

* Door omstandigheden kunnen op elk moment aanpassingen aan deze leefregels worden ingevoerd.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums